Protokół Powypadkowy – kto powinien go sporządzić, co powinien zawierać?

Do obowiązków kodeksowych pracodawcy należy dbanie o bezpieczeństwo pracowników i przeciwdziałanie wypadkom. Kiedy jednak dojdzie do wypadku przy pracy, pracodawca musi udzielić pomocy pracownikowi, ustalić okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zaradcze na przyszłość.

W ramach tych działań pracodawca ma obowiązek powołać Zespół Powypadkowy.

W skład Zespołu Powypadkowego wchodzi:
pracownik służby BHP (jeżeli jest zatrudniony na etacie u tego pracodawcy), bądź specjalista spoza zakładu pracy (outsourcing BHP) oraz społeczny inspektor pracy.

U pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP.

Jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym określonym wyżej, ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracodawca oraz specjalista BHP spoza zakładu pracy.

Do czego służy Zespół Powypadkowy?

Zespół Powypadkowy powinien przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, niezwłocznie po tym, jak otrzyma wiadomość o wypadku.

W ramach tych działań, Zespół Powypadkowy zobowiązany jest:

 • dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;
 • sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku;
 • wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;
 • zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków;
 • zasięgnąć opinii lekarza w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku;
 • dokonać prawnej kwalifikacji wypadku (czy spełniona jest tzw. definicja wypadku przy pracy)
 • określić środki profilaktyczne oraz wnioski, w szczególności wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.

Protokół Powypadkowy

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, Zespół Powypadkowy sporządza, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, tzw. Protokół Powypadkowy według ustalonego wzoru, określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym niż 14 dni, wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga podania przyczyn tego opóźnienia w punkcie 12 protokołu powypadkowego.

Obowiązkiem Zespołu Powypadkowego jest zapoznanie poszkodowanego (czyli osoby która uległa wypadkowi) z treścią protokołu powypadkowego – przed jego zatwierdzeniem.

Poszkodowany ma prawo zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym i powinien zostać o tym poinformowany.

W przypadku śmierci pracownika, zespół powypadkowy zapoznaje z treścią protokołu członków rodziny zmarłego pracownika oraz poucza ich o prawie zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym.

Stwierdzenie w protokole powypadkowym, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy albo że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących z tytułu wypadku, wymaga szczegółowego uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia.

Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca – nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia.

Pracodawca ma prawo zwrócić niezatwierdzony protokół powypadkowy, w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go przez zespół powypadkowy, jeżeli do jego treści zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego.

Po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień, Zespół Powypadkowy sporządza nowy protokół powypadkowy (nie później niż w terminie 5 dni), do którego dołącza protokół powypadkowy niezatwierdzony przez pracodawcę. Zatwierdzony protokół pracodawca niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego członkom rodziny zmarłego pracownika.

WAŻNE!
Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pracodawca powinien przekazać inspektorowi pracy.

Rejestr wypadków przy pracy

Pracodawca musi prowadzić rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych.

Co powinno się znaleźć w rejestrze wypadków przy pracy:

 • Imię i nazwisko poszkodowanego
 • Miejsce i data wypadku
 • Informacja dotyczącą skutków wypadku dla poszkodowanego
 • Data sporządzenia protokołu powypadkowego
 • Stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy
 • Data przekazania wniosku o świadczenie z tytułu wypadku przy pracy do ZUSu
 • Liczba dni niezdolności do pracy
 • Inne informacje których zamieszczenie w rejestrze jest celowe,
  w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.

Statystyczna Karta Wypadku

Pracownik służby BHP po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego powinien sporządzić Statystyczną Kartę Wypadku, wg wzoru na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Karta ta służy do celów statystycznych. Powinna zostać przesłana mailowo do Głównego Urzędu Statystycznego lub pocztą do Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

 

Potrzebujesz pilnej pomocy przy sporządzaniu dokumentacji powypadkowej?

Skontaktuj się ze mną

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Wypadek przy pracy

Środki ochrony indywidualnej 

Szkolenia wstępne BHP