Wypadek przy pracy – odszkodowanie i inne świadczenia

Sprawdź, jakie świadczenia przysługują pracownikowi, który na skutek wypadku przy pracy doznał uszczerbku na zdrowiu. W artykule znajdziesz listę odszkodowań i świadczeń oraz kryteria ich przyznawania.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.

Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy dokonuje Orzecznik ZUS-u po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Świadczenia przysługujące pracownikowi za wypadek przy pracy:

Zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonego, u którego w wyniku wypadku przy pracy wystąpiła niezdolność do pracy. Zasiłek ten wynosi 100% wynagrodzenia.

Świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, ale jego dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Zasiłek wyrównawczy – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

Jednorazowe odszkodowanie – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jednorazowe odszkodowanie – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty.

Renta z tytułu niezdolności do pracy – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy.

Renta szkoleniowa – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego, ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, spowodowaną wypadkiem przy pracy.

Renta rodzinna – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy.

Dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Kiedy pracownikowi nie przysługują świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego:

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują również ubezpieczonemu, który będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Należy wskazać dowody, czyli skierować na badanie niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie. Pracownik jest zobowiązany poddać się temu badaniu.

Odmowa poddania się badaniu lub inne zachowania uniemożliwiające jego przeprowadzenie powoduje pozbawienie prawa do świadczeń, chyba że ubezpieczony udowodni, że miały miejsce przyczyny, które uniemożliwiły poddaniu się temu badaniu.

 

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się ze mną

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Wypadek przy pracy

Protokół Powypadkowy – kto powinien go sporządzić, co powinien zawierać?

Wypadki w trakcie pracy biurowej – najczęstsze zagrożenia