Wypadek przy pracy

Nawet w najlepiej wyposażonej i zabezpieczonej firmie może się zdarzyć wypadek przy pracy. Pracodawca musi być przygotowany na takie okoliczności. Przeczytaj, jak krok po kroku radzić sobie z wypadkiem przy pracy.

Obowiązki kodeksowe pracodawcy:
W razie wypadku pracodawca ma obowiązek podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy, ustalić okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zaradcze na przyszłość. Tak stanowi art. 234 kodeksu pracy.

Czy każde zdarzenie, które ma miejsce w czasie pracy jest wypadkiem przy pracy?

Zgodnie z definicją wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Aby nieszczęśliwe zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy muszą zostać spełnione określone kryteria:

  • zdarzenie nastąpiło podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzec pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Rodzaje wypadków przy pracy

Wypadki przy pracy dzielimy na indywidualne i zbiorowe.

Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się taki, któremu – w wyniku tego samego zdarzenia – uległy co najmniej dwie osoby.

Wypadki dzielimy też ze względu na wagę i rozmiar ich następstw. Wyróżnia się wypadki lekkie, ciężkie i śmiertelne.

  • Wypadek lekki to niewielkie uszkodzenie ciała: zwichnięcia, skręcenia, złamania bez przemieszczeń, niewielkie oparzenia, skaleczenia itp.
  • Wypadek ciężki to poważne lub trwałe uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała. Do tej kategorii zalicza się również rozstrój zdrowia, wypadki naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroby nieuleczalne lub zagrażające życiu. Może to być trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
  • Wypadek śmiertelny to zgon w wyniku wypadku przy pracy lub wypadek w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Podział ten jest bardzo istotny z punktu widzenia pracodawcy.

O każdym wypadku ciężkim, zbiorowym i śmiertelnym pracodawca musi niezwłocznie powiadomić właściwego Okręgowego Inspektora Pracy i Prokuratora. W wypadku braku powiadomienia pracodawcy grożą sankcje.

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy?

W razie wypadku przy pracy, pracodawca jest zobowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie (wyłączenie maszyn i urządzeń z ruchu, odcięcie zasilania energii itp.), zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Konieczne jest też ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosowanie odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom w przyszłości. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

Jak zgłaszać wypadek przy pracy?

Pracownik, który uległ wypadkowi (jeżeli pozwala na to jego stan zdrowia), powinien niezwłocznie zawiadomić o zdarzeniu swojego przełożonego.

Świadek wypadku ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu i powiadomić o zdarzeniu swojego bezpośredniego przełożonego.

Przełożony, który otrzymał informację o wypadku ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pracodawcę i specjalistę lub inspektora ds. BHP. Może to być zgłoszenie telefoniczne lub mailowe. Należy w nim podać datę i godzinę wypadku, miejsce zdarzenia, dane osobowe poszkodowanego i jego stanowisko pracy, krótki opis zdarzenia, rodzaj obrażeń. Należy też podać znanych świadków wypadku oraz informację o tym, czy na miejsce zdarzenia wezwano Pogotowie Ratunkowe.

Zespół ten powinien sporządzić dokumentację powypadkową i wypełnić specjalny Protokół Powypadkowy.

Więcej na temat składu i obowiązków Zespołu Powypadkowego oraz obowiązkowej dokumentacji wypadkowej przeczytasz we wpisie:

Protokół Powypadkowy – kto powinien go sporządzić, co powinien zawierać.

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Wypadki w trakcie pracy biurowej – najczęstsze zagrożenia.