Szkolenia ppoż

Oprócz szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP bardzo ważne jest również regularne przeprowadzanie w firmie szkoleń z zakresu ppoż.

Co mówią przepisy?

Na podstawie art. 209 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Art. 207
§2. Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmuje:
1. imię i nazwisko,
2. miejsce wykonywania pracy,
3. numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Szkolenia przeciwpożarowe podnoszą bezpieczeństwo wszystkich pracowników!

Co powinni wiedzieć wyznaczeni pracownicy?

Warto o tym pamiętać i wyznaczyć odpowiednią ilość osób do tych zadań dostosowanych do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
Osoby te należy przeszkolić z zakresu ppoż., aby jak najlepiej mogły wykonywać powierzone im obowiązki w tym zakresie.

Czego powinni przestrzegać wszyscy pracownicy?

Każdy pracownik zobowiązany jest przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, nie dopuszczać do sytuacji stworzenia zagrożenia pożarowego oraz zapobiegać pożarom, a w szczególności:
– nie zmieniać usytuowania zainstalowanych urządzeń gaśniczych
i sygnalizacji pożarowej,
– nie zastawiać i nie zawężać dróg ewakuacyjnych,
– nie składować na drogach ewakuacyjnych przedmiotów i różnych materiałów,
– nie stosować ognia otwartego,
– palić papierosy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych,
– urządzenia i osprzęt elektryczny powinien użytkować zgodnie z instrukcją obsługi,
– systematyczne usuwać odpady łatwo palne.

Obowiązki w wypadku pożaru lub innego zagrożenia:

Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej, bądź policję lub zadzwonić pod numer ratunkowy 112.

Aby zaalarmować straż pożarną należy:

– nacisnąć ręczny sygnalizator pożaru,
– z najbliższego telefonu zawiadomić straż pożarną i podać:
– co się pali? (rodzaj pomieszczenia lub jaki budynek itp. względnie rodzaj
innego zdarzenia przy którym niezbędna jest interwencja służb ratowniczych),
– gdzie się pali? (adres, jakie jest zagrożenie? czy w obiekcie znajdują się
ludzie, jakie obiekty są w sąsiedztwie i czy są zagrożone?),
– kto zgłasza?

Zasady postępowania podczas pożaru:

– zachować spokój!
– natychmiast zgłosić pożar, podając dokładne dane o miejscu i rozmiarach pożaru,
– ostrzec innych pracowników o pożarze,
– wyłączyć urządzenia wentylacyjne, transportowe
i grzewcze, odciąć dopływ przewodów rurowych,
– zamknąć główny zawór gazu, w razie potrzeby
wyłączyć spod napięcia urządzenia elektryczne,
– natychmiast opuścić obszary zagrożone, używając klatek schodowych, a także oznakowanych dróg ewakuacyjnych i pożarowych, nie używać wind,
– poruszać się w pozycji jak najbliżej podłogi (ochrona przed dymem i gorącym powietrzem).
– ratowanie życia ludzi ma pierwszeństwo przed gaszeniem pożaru,
– nie narażając własnego bezpieczeństwa, uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych aż do czasu przybycia straży pożarnej,
– okrywać i zawijać palące się osoby w koce gaśnicze, płaszcze itp. (w razie konieczności gaszenia ognia – obracać osobę poszkodowaną),
– nigdy nie gasić płonącego tłuszczu wodą,
– z chwilą przybycia straży pożarnej udzielić dowódcy działań ratowniczo-gaśniczych stosownych informacji, przekazać plany budynku, dróg ewakuacyjnych i ratunkowych, a także właściwe klucze.

 

Potrzebujesz szkolenia ppoż?

Skontaktuj się ze mną

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenia okresowe BHP

Outsourcing BHP