Outsourcing BHP

Outside-resource-using (zwany w skrócie outsourcingiem), to korzystanie z zewnętrznych źródeł, zewnętrznych zasobów firmy.

Polega na przekazywaniu części zadań lub procesów firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w danej dziedzinie.

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.” (Henry Ford)

Czym jest outsourcing BHP?

Outsourcing, czyli obsługa zewnętrzna w zakresie BHP i Ppoż. została uregulowana przez Art. 23711§2 Kodeksu Pracy. W ramach BHP Dorada realizuję te usługi w oparciu o stałe umowy lub jednorazowe zlecenia.

Dlaczego warto korzystać z outsourcingu w przypadku BHP?

Na pracodawcy ciąży wiele zobowiązań ustawowych, których wykonywanie we własnym zakresie wymaga czasu, wiedzy i zasobów ludzkich, a także śledzenia wciąż zmieniających się przepisów. Przekazanie tych obowiązków zewnętrznej firmie powoduje, że przedsiębiorca może skupić się na sednie własnej działalności, rozwoju firmy i pomnażaniu zysków.

W czym pomagam?

Dzięki outsourcingowi BHP – jako zewnętrzny dział BHP – odciążam pracodawcę na wielu polach działalności związanych z BHP i Ppoż, które nakłada na firmę ustawodawca:

1. Doradzam z zakresu prawa pracy i BHP

Informuję Klienta, jak prowadzić sprawy pracownicze oraz sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w Firmie.
Sporządzam analizy warunków pracy i plany ich poprawy.

2. Dokonuję analizy i oceny ryzyka zawodowego

Zgodnie z art. 226. Kodeksu pracy każdy pracodawca ma oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe w odniesieniu do wszystkich stanowisk pracy, podejmować działania profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz informować pracowników o ryzyku zawodowym. Pomagam w wypełnieniu tego obowiązku.

3. Zlecam badania i pomiary czynników środowiska pracy

Na każdym pracodawcy ciąży obowiązek dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących w środowisku pracy. Analizuję wyniki pomiarów i prowadzę pełny monitoring w tym zakresie.

4. Reprezentuję firmę na zewnątrz

W ramach umowy zawartej z  Klientem reprezentuję interesy firmy w kontaktach z kontrahentami oraz organami kontrolnymi, jak Państwowa Inspekcja Pracy, czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.
Pomagam w realizacji wystąpień, nakazów i decyzji tych organów.

 

5. Gwarantuję pełny zakres szkoleń BHP i Ppoż

6. Opracowuję instrukcje stanowiskowe

Art. 2374§2 Kodeksu Pracy nakłada na pracodawców obowiązek opracowania szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Instrukcje te powinny być udostępniane pracownikom do stałego korzystania.
Pomagam swoim Klientom w wypełnieniu tego obowiązku.

7. Prowadzę postępowania powypadkowe

Każdy pracodawca jest obowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia postępowania powypadkowego w razie wypadku pracownika oraz do systematycznej analizy przyczyn i okoliczności wypadków. Pomagam również w tym zakresie.

8. Świadczę usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej

  • szkolenia z zakresu Ppoż
  • instrukcje ewakuacji w sytuacji zagrożeń
  • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
  • dokument zabezpieczenia przed wybuchem
  • ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego
  • przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP
  • projektowanie, dobór i wyposażenie obiektów w sprzęt ochrony przeciwpożarowej

Ważna informacja!

Będąc pracodawcą masz obowiązek utworzyć w zakładzie pracy służbę BHP, która ma pełnić funkcje doradcze i kontrolne.

Jeśli zatrudniasz mniej niż 100 pracowników możesz powierzyć wykonywanie tych zadań firmie specjalistycznej – takiej jak BHP Dorada.

 

Masz pytanie?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat outsourcingu usług BHP dla Twojej firmy?

Skontaktuj się ze mną

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

BHP w pracy biurowej

Wypadek przy pracy 

Szkolenia wstępne BHP