Praca przy komputerze

Praca biurowa coraz częściej oznacza pracę przy komputerze. Dowiedz się, jak zmniejszyć uciążliwość pracy przy ekranie i jak zadbać o zdrowie pracowników.

PRACA PRZY MONITORACH EKRANOWYCH

Pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi tak, aby spełniały minimalne wymagania BHP i ergonomii. Wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego wyposażenia nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i wzroku. Dodatkowo nie może też być źródłem zagrożeń dla pracownika.

STANOWISKO PRACY

Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno być tak zaprojektowane, aby zapewnić użytkownikowi dostateczną przestrzeń. Dzięki temu pracownik mieć potrzebne narzędzia pracy w zasięgu ręki. Powinno też zapewniać swobodny dostęp.

Odległość między sąsiednimi monitorami powinna wynosić co najmniej 0,6 m, a między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora – co najmniej 0,8 m.

ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY Z KOMPUTEREM

(ZGODNIE Z ZASADAMI BHP)

 • Na jedno stanowisko pracy z komputerem powinno przypadać co najmniej 2 m2 powierzchni pomieszczenia o wys. co najmniej 3,3 m.
 • Należy unikać instalowania wielu komputerów w dużych salach (trudno ograniczyć hałas).
 • Duże sale powinny być podzielone na mniejsze z zastosowaniem osłon przeciwhałasowych.
 • Wystrój pomieszczeń i otoczenia powinien zapewniać barwy spokojne, ochronne dla wzroku.
 • Wykładziny wykonane z materiałów niepodatnych na elektryzację.
 • Pomieszczenie powinno być klimatyzowane, zapewniające wilgotność względną 60-80 % , a temperaturą: 21 – 230 C (bez klimatyzacji często i intensywnie wietrzone).
 • W pomieszczeniach wskazana jest jak największa liczba zieleni.
 • Oświetlenie najlepsze naturalne, a sztuczne zbliżone spektrum do naturalnego (źródło światła w odległości nie mniejszej niż 50 cm od monitora); nie powinno być jaskrawych punktów świetlnych powodujących odbicia.
 • Między rzędami monitorów odległość ma wynosić nie mniej niż 1,5 m natomiast pomiędzy sąsiednimi parami nie mniej niż 2 m.
 • Stanowisko komputerowe powinno odpowiadać zasadom ergonomii (parametry omówiono przy opisie poszczególnych elementów stanowiska komputerowego).
 • Pracownik powinien mieć oddzielne miejsce do spożywania posiłków.
 • Stanowisko pracy powinno być wyposażone w meble zapewniające odpowiednie podparcie dla stóp i rąk bez konieczności pochylania się, względnie unoszenia rąk do góry.
 • Ekran monitora powinien być ustawiony poprzecznie względem okien, jeśli to niemożliwe należy stosować osłony chroniące monitor przed bezpośrednim światłem.
 • W okresie letnim okna powinny być wyposażone w żaluzje.
 • Natężenie oświetlenia ekranu 500 lx.
 • Po zapaleniu światła na ekranie monitora nie mogą być widoczne odbicia źródeł światła.
 • Sprzęt fabrycznie powinien być wyposażony w trójżyłowy sznur sieciowy i zasilany z prawidłowo zbudowanego gniazda z bolcem uziemiającym (takie postępowanie chroni przed porażeniem elektrycznym, jak również przed polami elektrycznymi emitowanymi przez nieuziemione konstrukcje metalowe).
 • Dla zapewnienia czytelności obrazu należy co najmniej raz na tydzień czyścić ekran monitora.
 • Operator powinien przechodzić wstępne i okresowe badania lekarskie (ze szczególnym zwróceniem uwagi na wady wzroku).
 • W przypadku wskazań w miarę możności stosować szkła dwuogniskowe, jako dużo wygodniejsze przy pracy z komputerem.
 • Pracownicy powinni przechodzić okresowe szkolenia w zakresie BHP przy komputerach (przed szkoleniem warto przeprowadzić specjalistyczny przegląd stanowisk pracy).

Pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzania oceny warunków pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

Ocena ta powinna przebiegać w następujących aspektach:

 • organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia w sposób zapewniający spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy
 • stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy zapewniającego bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym
 • obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników
 • obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim oświetleniem
 • obciążenia psychicznego pracowników.

Ocena, o której mowa wyżej, powinna być przeprowadzana głównie dla nowo tworzonych stanowisk oraz po każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowisk pracy.

Na podstawie oceny pracodawca jest obowiązany podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń i uciążliwości.

Problemy związane z obsługą monitorów ekranowych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973).

 

Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom:

Łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac, które nie obciążają narządu wzroku i są wykonywane w innych pozycjach ciała – przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego

lub co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego,

okulary korygujące wzrok – zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

 

Potrzebujesz konsultacji lub szkolenia BHP?

Skontaktuj się ze mną

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Okulary korygujące wzrok dla pracowników

Outsourcing BHP

Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia wstępne BHP