Jak chronić pracowników przed zagrożeniami biologicznymi?

Dowiedz się, jak chronić pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych. Sprawdź, jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego dla takich stanowisk.

 

PAMIĘTAJ! 

Pracownicy narażeni na działanie szkodliwych czynników biologicznych, podobnie jak pracownicy narażeni na inne czynniki szkodliwe, podlegają obowiązkowi profilaktycznych badań lekarskich.

W artykule Zagrożenia biologiczne omówiłam rodzaje zagrożeń, które często są bagatelizowane podczas szkoleń okresowych BHP. Tym razem zajmiemy się sposobami ochrony pracowników przed zdefiniowanymi w miejscu pracy zagrożeniami.

Ocena ryzyka

W przypadku jakiejkolwiek czynności mogącej stwarzać ryzyko wystąpienia narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych trzeba przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego. Polega ona na zaklasyfikowaniu zidentyfikowanego czynnika do określonej grupy zagrożenia i ustaleniu środków eliminujących narażenie lub ograniczających stopień tego narażenia przez:

  • środki techniczne, takie jak np.: odpowiednie pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety, szatnie, pomieszczenia do spożywania posiłków),
  • środki ochrony zbiorowej (wentylacja ogólna, miejscowa), zapewnienie bezpiecznych warunków odkażania, czyszczenia, a w razie konieczności – niszczenia odzieży,
  • środki ochrony indywidualnej i wyposażenia, które uległy skażeniu szkodliwym czynnikiem biologicznym, łatwo zmywalne i odporne na działanie środków chemicznych powierzchnie podłóg, ścian i blatów, urządzenia i środki do mycia i dezynfekcji, bezpieczne systemy składowania i transportu odpadów, oddzielenie ludzi od obszarów zagrożonych np. poprzez automatyzację pracy.

Środki organizacyjne

Należą do nich ograniczanie liczby pracowników narażonych lub potencjalnie narażonych; stosowanie znaku ostrzegawczego przed zagrożeniami biologicznymi; dostarczenie pracownikowi aktualnych pisemnych instrukcji postępowania ze szkodliwym czynnikiem biologicznym; informowanie i szkolenie pracowników, na temat, np.: właściwego postępowania w przypadku niebezpiecznego zdarzenia z udziałem szkodliwych czynników biologicznych (zakłucia, skaleczenia, uwolnienia się szkodliwego czynnika biologicznego), zakazu spożywania posiłków, zakazu noszenia prywatnej odzieży w pracy oraz prania odzieży roboczej w domu; unikanie czynności prowadzących do tworzenia aerozoli; fachowe zwalczanie i usuwanie gryzoni (szczurów i myszy).

Środki higieniczne

Możemy je podzielić na: środki higieny stosowane ogólnie, to znaczy: udostępnianie i stosowanie środków czyszczenia, ochrony i pielęgnacji skóry, udostępnianie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, umożliwianie oddzielnego przechowywania odzieży prywatnej i roboczej, zapewnianie możliwości oddzielnego przechowywania żywności i napojów, regularne czyszczenie lub wymiana odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej; opracowanie planu czyszczenia i dezynfekcji (pomieszczeń, powierzchni roboczych, sprzętu, urządzeń) obejmującego terminy ich wykonywania, jak również konsekwentne ich realizowanie.

Środki indywidualne

W zależności od drogi narażenia, pracownika należy wyposażyć w środki ochrony indywidualnej, w przypadku:

  • w przypadku kontaktu powierzchniowego należy wyposażyć pracownika w środki ochrony rąk (np. rękawice), odzież ochronną (np. kombinezony), obuwie ochronne;
  • w przypadku kontaktu z krwią i innymi płynami fizjologicznymi należy wyposażyć pracownika w odzież ochronną (np. fartuchy), środki ochrony rąk (np. rękawiczki), ochrony układu oddechowego (np. półmaski), ochronę oczu;
  • w przypadku drogi powietrzno-kropelkowej (aerozole) należy wyposażyć pracownika w środki ochrony układu oddechowego (np. maski z filtrami), ochronę oczu.

PAMIĘTAJ!

Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia szczepień ochronnych pracownikom narażonym na działanie szkodliwych czynników biologicznych, o ile dostępna jest odpowiednia szczepionka.

 

Potrzebujesz konsultacji BHP?

Skontaktuj się ze mną

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Zagrożenia biologiczne

Profesjonalne szkolenie BHP nie jest luksusem

Outsourcing BHP